Gunnar Bergman

Gunnar Bergman är barn- och fosterkardiolog vid Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala och ansvarar sedan 10 år för en nationell fosterkardiologisk kurs för obstetriker och barnmorskor.

Gunnar är forskningsaktiv runt utveckling av metod för tidig upptäckt av hjärtblock, informationsbehov efter prenatal diagnos av allvarligt hjärtfel, neuropsykiatrisk uppföljning av barn med allvarliga hjärtfel och nationell biobank för barn med medfödd hjärtsjukdom och är ansvarig för fetalmodulen i kvalitetsregistret Swedcon (Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar).

Titeln på hans föreläsning är ”Prenatal diagnos av hjärtfel; Likvärdig vård i riket? Erfarenheter från ett regionalt centra och det nationella kvalitetsregistret för medfödd hjärtsjukdom (Swedcon)”.